Skip to content

Mogelijkheid

overzicht van eerdere bezinningsthema’s die weer mogelijk zijn in de toekomst

heb je belangstelling of wil je me uitnodigen voor een thema, laat het me weten…

Bezinningsdagen in Groot-Brittannië middeleeuws land van monniken en kluizenaars. Verdieping van verlangen

Daarbij laten we ons in het godsgeheim begeleiden door meditaties uit “Een visioen van goddelijke liefde” van de Britse mystica Julianne van Norwich.

Tijdens de bezinningsdagen ervaren we de sfeer van het middeleeuwse Brittannië. We bezoeken het ‘Heilige Eiland’ Lindisfarne waar de Lindesfarne gospels zijn geschreven en geïllustreerd, kathedraal van Durham die een pelgrimsplaats is vanwege de monniken Cuthbert en Bede en we wandelen bij de oude Romeinse muur van Hadrianus.

Deze bezinningsdagen bieden:

De stilte van het landschap.

De inspiratie van een middeleeuwse monastieke cultuur

Ruimte om in gesprek te gaan over onze persoonlijke godsbeleving, over ervaringen, vertrouwen, aarzelingen en leermomenten.

We verkennen we ons diepste verlangen door de mystieke tekstlezing.

We mogen de verwevenheid van zelfkennis en godskennis ontdekken.

We ontdekken in onszelf een draagkracht die is verankerd in Gods liefde.

Hildegard van Bingen gaf uiting aan wat zij innerlijk aanvoelde van de geheimen van haar God middels haar visioenen, schilderingen, liederen en de natuurgeneeskunde. Zij was een zeer begaafde vrouw. In haar brieven durft zij ook haar twijfel te laten zien en te bespreken. Mocht zij wel zo op haar innerlijke weten vertrouwen? Wat is eigenlijk een visioen?

Aan de hand van de verschillende kunstzinnige uitingen van Hildegard zullen we verkennen hoe de weg van het intuïtieve aanvoelen tot ieder van ons komt en hoe wij daar zelf op mogen vertrouwen. Hoe vinden wij in onszelf een innerlijk vertrouwen? Wat gebeurt er als God zich verbindt met onze intuïtie? Wat betekent God eigenlijk?

In deze verkenningstocht zullen we de mystieke teksten van Hildegard lezen en bespreken vanuit de eigen ervaring en via creatieve werkvormen onze innerlijke intuïtie tastbaar maken.

In De smaak van de stilte en Wat als? vertelt Bieke Vandekerckhove over de spirituele weg die zij is gegaan en waarop zij een verlangen heeft ervaren om de weg naar binnen te gaan en de weg van haar hart te volgen. Ze reflecteert over boeddhistische en monastieke teksten die haar op dat spoor gaande hebben gehouden, en op de woorden van belangrijke leraren die haar begeleiding hebben gegeven. Zo schrijft ze:

“Het Zelf is een land dat je alleen zelf kunt verkennen, door tijd te maken voor stilte en het eigen innerlijk te betreden. Ieder mens is uniek.”

Bieke kan ons begeleiden om onze weg te gaan, ook als het leven pijn doet. We mogen gaan vertrouwen dat wij naar ons diepste zelf geleid worden, door een kracht die we niet onder controle kunnen krijgen maar die ons verlangend in beweging zet.

We zullen ons verdiepen in de compassie zoals die beschreven is in twee tradities: in boeddhistische soetra’s over bodhisattva Kwan Yin en in mystieke teksten over Christus. Beide tradities staan dicht bij elkaar in de beleving van compassie als een innerlijke bron van heling. Het besef dat “Christus van ieder het leed, de eenzaamheid en de angst ziet” wijst ons eenzelfde innerlijke weg als de wijsheid van Kwan Yin die ons “leert ingaan in het hart dat luistert.” Compassie is verbonden met onze (innerlijke) zintuigen: zien en luisteren. Durven wij naar binnen te zien en te luisteren naar wat ons ten diepste bezig houdt? Hoe krijg dat zien en luisteren vorm, wat is de oorsprong ervan?

De weg koos mij…. Verder word ik gedreven, een onbekend land binnen….

Deze woorden van voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Dag Hammarskjöld schetsen zijn leven als een duurzaam verlangen om zijn eigen spoor te trekken door het onbekende landschap van zijn spiritualiteit en zijn ervaring van een aantrekkingskracht die, zoals een merksteen, een gids is op de onbekende weg. We lezen teksten uit zijn dagboek en bespreken wat zijn woorden voor ons kunnen betekenen, hoe ze voor ons als het ware een kompasnaald kunnen zijn in het afstemmen op wat ons ten diepste beweegt.

Aan de hand van mystieke teksten van Martin Buber en Thomas Merton zullen we in gesprek gaan over onze eigen unieke bezieling en verlangen. Martin Buber spreekt over het voeling krijgen met wat kostbaar is in jou en zegt:  “Mag jouw innigste wens in jou waarachtig worden.” Het is een diep verlangen in ieder van ons om onze unieke mogelijkheden en kostbare talenten te ontdekken. Daarbij vrij wordend van hoe anderen vinden dat jij zou moeten zijn door (on)bewuste beïnvloeding van mensen en (sociale) netwerken om je heen. Dit gaat niet om de assertiviteit om voor jezelf op te komen, maar, in de woorden van Thomas Merton, om “de heldhaftige nederigheid om jezelf te zijn en niemand anders dan de mens zoals God die bedoeld heeft. Onze ontdekking van God is op een bepaalde manier Gods ontdekking van ons.”

Deze avonden bieden ruimte om in gesprek te gaan over de eigen godsbeleving door het lezen van teksten uit de monastieke traditie. De Inwijding in het Ongeweten Weten is geschreven door een anoniem gebleven monnik uit de veertiende eeuw in Groot-Brittannië. Via deze brief begeleidt hij zijn leerlingen in een meditatieve gebedshouding. De monnik moedigt zijn leerling(e) aan om de geest leeg te maken van alle beelden en gedachten over God. Deze meditatieve godsbeleving wordt wel vergeleken met de boeddhistische ervaring van leegte.

Aan de hand van mystieke teksten zullen we de weg naar binnen gaan verkennen en het risico lopen onszelf te vinden op de weg van de liefde. Zo schreef Hadewijch: “Wie de liefde volledig wil verkennen, moet ver reizen: door haar weidse weidsheid, haar hoogste hoogte, haar diepste afgrond. Zij moet door alle stormen heen de wegen blijven zien.” Welke hoogtes en dieptes zijn aanwezig in onze ziel? Welke levensrichting komen we daar op het spoor? Kunnen we daar bij God naar binnen gaan?

Leidraad voor het gesprek is de autobiografie van Augustinus. Augustinus was een Godzoeker. Een van zijn bekendste uitspraken is: “Ik zocht jou buiten mij, maar ontdekte dat jij intiem in mij aanwezig bent.” Zijn autobiografie vertelt het verhaal van zijn pelgrimstocht door dit leven en zijn intense zoektocht naar God. Hij denkt na over de wegen die hij bewandeld heeft en de paden die open liggen naar de toekomst. Hij vertelt over zijn Godservaringen en het ontdekken van Gods liefde in de verborgen gebieden van zijn geest.

Aan de hand van teksten van de cisterciënzer monnik Bernard van Clairvaux zullen we in gesprek gaan over het beminnen van God en de kunst van het liefhebben. Wat bedoelen we met het woord liefde, om nog niet te spreken over het beminnen van God? Bernard van Clairvaux is een van de grote middeleeuwse mystieke schrijvers, die deze vragen wil beantwoorden. God bemint omdat God liefde is. Gods liefde kent geen waarom. Daarom is ze onbegrijpelijk. Wanneer je zo leert nadenken over het beminnen van God, leer je jezelf beminnen én de andere mens die zich in zijn andersheid aan jou openbaart.

Christelijke mystieke schrijvers vergelijken God soms met een beeldend kunstenaar.  God is als een schilder, een pottenbakker, of een wever. God schildert de mens naar Gods beeld, zegt Gregorius van Nyssa.  God is de pottenbakker, die de schepping boetseert met eeuwige klei, is het beeld dat Irenaeus van Lyon gebruikt. Wij schepselen moeten die klei vochtig houden zodat Gods hand ons kan blijven vormen. Over dergelijke beelden van God die ons als een kunstenaar schept en de relatie die daaruit voortkomt tussen schepper en schepsel zullen we in deze cursus met elkaar spreken. We lezen verschillende mystieke teksten en diepen uit wat ‘je te laten vormen door Gods hand’ betekent.